Bilimsel Araştırma
 
CANLI RENAL DONÖRLERİN OPERASYON ÖNCESİ GÖRÜNTÜLENMESİNDE MDBT ANJİOGRAFİNİN ETKİNLİĞİ
İLKNUR MUMYAPAN 1 BENGİ GÜRSES 1 DENİZ ÇEBİ OLGUN 1 GÜNDÜZ ÖĞÜT 1

1- CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ AD
 
  Giriş    Gereç ve Yöntem    Bulgular    Tartışma    Kaynaklar 

 

Nefrektomi yapılan 35 olgunun 10’unda tek taraflı aksesuar renal arter, 1 olguda sağda 2, solda 3 adet, 1 olguda sağda 2 solda 1 adet, 1 olguda sağda 2 adet olmak üzere 13 olguda toplam 20 adet aksesuar renal arter saptandı (Resim 1). 3 olguda erken dallanma, 2 olguda retroaortik ven, 1 olguda 3 ayrı dal halinde inferior vena kavaya açılan retroaortik ven (Resim 2), 5 olguda çift renal ven, 1 olguda common iliak vene drene olan varyatif renal ven, 1 olguda 2 adet ilave ven, 1 olguda sol renal arter çıkımından hemen sonra anlamlı darlığa yol açmayan milimetrik kalsifiye plak, 1 olguda renal ven ile lomber ven arasında ince bir bağlantı, 4 olguda renal vene drene olan 2. lomber ven (Resim 3), 1 olguda çift toplayıcı sistem (Resim 4), 5 olguda kortikal kist izlendi. Nefrektomi uygulanan böbreğe ait MDBT bulguları ile cerrahi bulgular korele idi. Bu yüzden çalışmamızda arteryel ve venöz varyasyonların değerlendirilmesinde MDBT anjiografinin duyarlılık ve özgüllüğü % 100 olarak belirlendi.