Tüm E-posterlerin Listesi :
  CROHN HASTALIĞINA EŞLİK EDEN TAKAYASU ARTERİTİ:OLGU SUNUMU
  Adrenoleukodistrofide Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları: MRS ve DAG’nin Tanıya Katkısı
  ÇOCUKLARDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE NORMAL APPENDİKSİN KONTRAST MADDE KULLANILMADAN GÖRÜNTÜLENMESİ
  MEME KANSERİNİ TAKLİT EDEN KAVERNÖZ HEMANJİOM
  PRİMER MEME LENFOMASI: MAMMOGRAFİ VE ULTRASONOGRAFİ BULGULARI
  BİR OLGU NEDENİYLE SKLEROTİK KEMİK LEZYONLARINA YAKLAŞIM
  İZOLE PERİKARD YOKLUĞU
  PRİMER ORBİTA LENFOMALI OLGUNUN MR BULGULARI
  3D ULTRASONOGRAFİ (GASTROSİZİS)
  3D ULTRASONOGRAFİ (CLEFT LIP)
  3D ULTRASONOGRAFİ( KİSTİK HİGROMA)
  3D ULTRASONOGRAFİ( MESANE TM,KOLELİTHİAZİS,HİDROSEL)
  3D ULTRASONOGRAFİ(SAKROCOCCYGEAL TERATOMA)
  4 YAŞINDA ERKEK ÇOCUKTA MAKSİLLOFASİYAL ÇİVİ İLE YARALANMA OLGUSU
  49, XXXXY sendromlu olguda akut subaraknoid kanama ile birlikte seyreden herpes simpleks ensefaliti
  5 OLGU NEDENİYLE KONJENİTAL ORBİTAL KOLOBOMUN MRG BULGULARI
  “İNTRAKARDİAK HAYALET TÜMÖRLER”: MOBİL-SAPLI İKİ OLGU
  ABDOMİNAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ’DE METASTAZI TAKLİT EDEN MULTİPL PYOJENİK KARACİĞER ABSESİ, OLGU SUNUMU
  ABDOMİNAL DUVARIN PRİMER AKTİNOMİKOZU : Olgu sunumu
  ABERAN SAĞ SUBKLAViAN ARTER OLGUSUNUN ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI
  Aberran sol subklavyen arter orjininde Kommerel Divertikülü: İki hastada ÇDBT ve anjiyografik görünüm
  AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (AAA) BULUNAN HASTALARDA KAROTİS İNTİMA MEDİA KALINLIĞI VE ENDOTEL FONKSİYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Ailevi Akdeniz Ateşi ve Periarteritis Nodosa Birlikteliğinde Gelişen Karaciğer ve Böbrekte Subkapsüler Hematom ve Hemanjiom Rüptürü
  AK MADDE TUTULUMU OLAN MİYOTONİK DİSTROFİ OLGUSU
  AKALKÜLÖZ KSANTOGRANULOMATÖZ PYELONEFRİT
  AKUT APANDİSİT ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA BT BULGULARI İLE ALVARADO SKORU ARASINDAKİ İLİŞKİ
  AKUT ARTERYAL MEZENTERİK İSKEMİ: DİNAMİK BT ANJİOGRAFİK İNCELEME
  AKUT BATIN TABLOSU VE YAYGIN TROMBOZLARLA SEYREDEN VENA CAVA İNFERİOR AGENEZİSİ
  AKUT BRUSELLOZDA SAKROİLİAK RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ
  AKUT GANGRENÖZ KOLESİSTİTLİ BİR OLGUNUN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI
  Akut inmede konvansiyonel BT ve perfüzyon BT görüntülemenin karşılaştırılması
  AKUT ORBİTAL PSÖDOTÜMÖRE BENZEYEN ORBİTAL LENFOMA
  AKUT PENİL FRAKTÜR: MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
  AKUT VE PERFORE APENDİSİT TANISINDA SPİRAL BT’NİN YERİ
  ALKOLSÜZ MARCHİAFAVA-BİGNAMİ HASTALIĞINDA MRG, DİFFÜZYON MRG
  ALTI KESİT PARANAZALSİNÜS BT İNCELEMESİNİN TANISAL DEĞERLİLİĞİ
  Alveoler hemoraji ile ortaya çıkan malign feokromasitoma olgusu: Görüntüleme bulguları
  ameloblastom olgu sunumu
  Amfizematöz Piyelonefrit
  AMFİZEMATÖZ VE KSANTOGRANÜLOMATÖZ PYELONEFRİT:BT BULGULARI
  AML’DE SEREBRAL TUTULUM: DİFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
  AMORF CERRAHİ MATERYALE KARŞI YABANCI CİSİM TİPİ GRANÜLÖMATÖZ REAKSİYONUN OLUŞTURDUĞU GİDEREK BÜYÜYEN MEME KİTLESİNİN MAMOGRAFİK, ULTRASONOGRAFİK VE PATOLOJİK BULGULARI
  Amputasyon sonrası paradoksal siyatik sinir hipertrofisi
  AMYAND HERNİ OLGUSU: BT BULGULARI
  ANEVRİZMA EMBOLİZASYONU SIRASINDA MİKROSARMAL MİGRASYONUNUN STENT İLE TEDAVİSİ VE ABCİXİMAB KULLANIMI
  ANEVRİZMAL KEMİK KİSTİ OLGULARINDA KLİNİK VE RADYOLOJİK BULGULAR
  ANORMAL ÇIKIŞLI SOL KORONER ARTER:ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN TANIDAKİ YERİ
  ANSA PANKREATİKA:NADİR BİR PANKREAS KANAL VARYASYONU
  ANTERİOR SAKRAL MENİNGOSEL İLE BİRLİKTE TETHERED KORD SENDROMU: OLGU SUNUMU
  ANTİEPİLEPTİK TEDAVİ İLE İLİŞKİLİ KORPUS KALLOZUM SPLENİUMUNUN GEÇİCİ LEZYONU;Konvansiyonel MR,FLAİR,Diffüzyon MR ve MR Spektroskopi bulguları
  ANTİKOAGÜLAN KULLANIMINA BAĞLI TÜMÖRAL KİTLEYİ TAKLİT EDEN İNTRAMURAL KOLONİK HEMATOM
  ANTİKOAGÜLASYONA SEKONDER BİLATERAL İNFERİOR KOSTOKONDRAL HEMATOM
  ANTİTÜBERKÜLOZ TEDAVİYE SEKONDER GELİŞEN SEREBELLAR KORTİKAL LAMİNAR NEKROZ¬
  AORT KOARKTASYONUNDA ANEVRİZMA GELİŞİMİ: OLGU SUNUMU
  Aort koarktasyonunda çok kesitli BT anjiografi –Volum rendering ve sine MR bulguları
  AORTANIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BT-ANJİOGRAFİNİN ETKİNLİĞİ
  APENDİSİAL VE PERİAPENDİSİAL AKTİNOMİKOZİS: OLGU SUNUMU
  APENDİSİT KOMPLİKASYONU OLARAK İNTRAABDOMİNAL VENÖZ YAPILARDA OKLÜZYON VE KARACİĞERDE ENFARKT OLGUSU
  APENDİSİT VE İNFLAME SPİGELİAN HERNİ NEDENLİ SAĞ ALT KADRAN AĞRISI :OLGU SUNUMU
  APSE OLUŞUMUYLA KARAKTERİZE İNFLAMATUAR PSÖDOTÜMÖR OLGUSU
  ARKA FOSSA SİNİRLERİNİN ÜÇ BOYUTLU FAST İMAGİNG EMPLOYİNG STEADY STATE ACQUİSİTİON (3B FIESTA) İLE GÖRÜNTÜLENMESİ:YENİ BİR MANYETİK REZONANS SİSTERNOGRAFİ YÖNTEMİ
  ARKA FOSSADA DERMOİD TÜMÖR VE KİMYASAL MENENJİT KOMPLİKASYONU :BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE MAGNETİK REZONANS BULGULARI
  ARTERİOPORTAL FİSTÜL: Nadir bir olgu
  ASEMPTOMATİK HEPATİK VEN OKLÜZYONLARININ US, BT VE MR BULGULARININ SUNUMU
  ASEMPTOMATİK KUADRİSEPS TENDON OSİFİKASYONLARI
  ASEMPTOMATİK MESANE HERNİASYONU: OLGU SUNUMU
  ASEMPTOMATİK OLGUDA SÜPERİOR VENA KAVA FUZİFORM ANEVRİZMASININ ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI
  ASFİKTİK ÇOCUKLARDA GELİŞEN SEREBRAL PALSİ FORMLARININ MR GÖRÜNTÜLEME PATERNLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  ATAKSİ-TELENJİEKTAZİ: OLGU BİLDİRİSİ
  ATEROMATÖZ VASKÜLER HASTALIK İLE KEMİK KAYBI İLİŞKİSİNİN, KLİNİK, RENKLİ DOPPLER, DİREKT GRAFİ VE DEXA BULGULARIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
  ATİPİK MEZOBLASTİK NEFROMA: OLGU SUNUMU
  ATİPİK YERLEŞİMLİ SEMPTOMATİK BRONKOJENİK KİSTİN ALKOL ABLASYON TEDAVİSİ
  ATORVASTATİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN PULMONER TOKSİSİTE: OLGU SUNUMU
  AVIAN İNFLUENZA H5N1 PNÖMÖNİLERİNDE RADYOLOJİK BULGULAR
  AYAĞIN AĞRILI KEMİK VE KEMİKÇİKLERİ
  AYAK BİLEĞİNDE BİLATERAL MULTİPL GANGLİYON KİSTİ: MRG BULGULARI
  AYAKTA PERİOSTEAL KONDROSARKOMA: NADİR BİR OLGU
  AYRILABİLİR KO-AKSİAL OTOMATİK BİYOPSİ İĞNESİ KULLANARAK, BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ REHBERLİĞİNDE YAPILAN PERKÜTAN TORAKS BİYOPSİ SONUÇLARIMIZ
  BAKIRLI RAHİM İÇİ ARAÇ KULLANIMININ UTERİN KAN AKIMINA ETKİLERİ; TRANSVAJİNAL RENKLİ DOPPLER US BULGULARI
  BAŞ ÜSTÜ SPOR YAPAN SPORCULARDA ROTATOR KILIF PATOLOJİLERİNİN VE KALINLIKLARININ USG İLE TESBİT EDİLMESİ .
  Baş-boyun bölgesi konjenital vasküler patolojilerinde MRG
  BAŞARILI WHIPPLE OPERASYONU SONRASI GEÇ DÖNEM MEZENTERIK KANAMA: ANJIOGRAFIK BULGULAR VE ENDOVASKÜLER TEDAVI
  BATIN SAĞ YAN DUVARINDA AGRESİF FİBROMATOZİS (DESMOİD TÜMÖR) OLGUSU
  BAZI ENDER YERLEŞİMLİ EKİNOKOKUS GRANOLOSUS OLGULARINA RADYOLOJİK BAKIŞ
  BEHÇET HASTALIĞI’NDA PULMONER ARTER ANEVRİZMASI VE EŞLİK EDEN PULMONER PARENKİMAL DEĞİŞİKLİKLER
  BEHÇET HASTALIĞINA BAĞLI YÜZEYEL FEMORAL ARTER ANEVRİZMASININ ENDOVASKÜLER YOLLA TEDAVİSİ
  BEHÇET HASTALIĞINDA PULMONER ARTER ANEVRİZMASI
  BEKLENMEDİK BİR TANI: HEMATOKOLPOS
  BEL AĞRILI HASTALARDA PİNEAL BEZİ KALSİFİKASYONU İLE LOMBER İNTERVERTEBRAL DİSK DEJENERASYONU VE ABDOMİNAL AORT ATEROSKLEROZU ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MIDIR? PROSPEKTİF BİR BT ÇALIŞMASI
  BENİGN TİROİD NODULLERİNİN SONOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
  BEYIN OLUMUNDE BEYIN VE DIFUZYON MAGNETIK REZONANS GORUNTULEME
  BI-RADS KATEGORİ 4 ALTGRUPLARINDA (4A, 4B, 4C) YER ALAN LEZYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  BI-RADS’A GÖRE MAMMOGRAFİK MEME DANSİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE GÖZLEMCİLER ARASI DEĞİŞKENLİK
  BİFİD MEDYAN SİNİRİN ULTRASONOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  BİLATERAL MEME KANSERİ; 2. PRİMER Mİ, METASTAZ MI?
  BİLATERAL AKSİLLER ARTER ANEVRİZMASI
  BİLATERAL ANTERİOR TİBİAL KAS HERNİSİ
  BİLATERAL BÖBREK ENFARKTI İLE PREZENTE OLAN SEKONDER AMİLOİDOZLU HASTADA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI
  BİLATERAL HİDROÜRETERONEFROZA NEDEN OLMUŞ SİSTOSEL VE GENİTAL ORGAN PROLAPSUSU
  BİLATERAL KONJENİTAL SKAFOİD-TRAPEZİUM FİBRÖZ FÜZYONU: OLGU SUNUMU
  Bilateral optik sinir aplazisi ve akiazmi: olgu sunumu
  Bilateral Paramedian Talamik İnfarkt: Percheron Arter Oklüzyonu
  BİLATERAL PULMONER ARTERİO-VENÖZ MALFORMASYONDA DOPPLER USG VE BT BULGULARI
  BİLATERAL RENAL LENFANJİYOMATOZİSLİ OLGUDA BT ÜROGRAFİ BULGULARI
  BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE X-IŞINI DEMETİNİ SPEKRAL ŞEKİLLENDİRME
  BİLİYER ASCARİASİS
  BİLİYER ASKARİAZİS: MRKP BULGULARI
  Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde İki Aylık Bir Süre Boyunca Çekilen Bilgisayarlı Tomografilerde Patoloji İzlenme Sıklığının Değerlendirilmesi
  Bir olgu ile superiör femoral arter anevrizmaları
  Bir perianal fistül olgusunda, üç boyutlu (manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografi) görüntüleme bulguları
  BİRDEN ÇOK VENA KAVA İNFERİOR ANOMALİSİNİN EŞLİK ETTİĞİ SCİMİTAR SENDROMU:ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI
  BİSEPS OLUĞUNDA LİPOMA ARBORESENS OLGUSU
  BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİNDE BT VE MRG BULGULARININ MALİGN OVER TÜMÖRLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  BOYUNA SAPLANAN DEV ODUN PARÇASININ ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI
  Boyunda Ani Gelişen Pulsatil Kitle Olarak Prezente Olan Spontan Fuziform Eksternal Karotid Arter Anevrizması
  BÖBREĞİN REPLASMAN LİPOMATOZİSİ: ÇOK KESİTLİ BT BULGULARI
  Brakial arterde egzersiz sonrası arterial akım trasesi ve zaman ilişkisinin renkli Doppler ultrason ile ölçümü
  BRONKOPULMONER SEKESTRASYON İLE KONJENİTAL KİSTİK ADENOMATOİD MALFORMASYON (KKAM) BİRLİKTELİĞİ
  BRONŞİYAL ARTER EMBOLİZASYONU SIRASINDA ÖNEMLİ BULGU: BRONŞİYAL ARTER-KORONER ARTER ANASTOMOZU
  Brown tümörlerin radyolojik özellikleri
  BRUSELLOZUN NADİR KOMPLİKASYONU OLARAK GELİŞEN HEPATİK APSE
  BT EŞLİĞİNDE PERİKARDİOSENTEZ: İLK SONUÇLAR
  BT VE US TETKİKLERİNDE PANKREASTA KALSİFİKASYON OLARAK İZLENEN KALSİFİYE İNSÜLİNOMA OLGUSU
  BUDD-CHİARİ SENDROMU VE KRONİK İVC TROMBOZUNUN NADİR BİR ETYOLOJİK FAKTÖRÜ: PRİMER ANTİFOSFOLİPİD SENDROMU
  BUERGER HASTALIĞINDA VİSERAL TUTULUM
  CAROLİ HASTALIĞI: OLGU SUNUMU
  Clarify Vascular Enhancement Tekniği : Kullanım Alanları ve İp Uçları
  CUTİS VERTİCİS GYRATA
  ÇAPRAZ RENAL EKTOPİ
  ÇEKUMU ETKİLEYEN HASTALIKLARDA BT GÖRÜNTÜLEME
  ÇİFT AORTİK ARK: Multiplanar ve üç boyutlu BT bulguları
  ÇOCUK OLGUDA PANKREASTA SOLİD PSÖDOPAPİLLER TÜMÖR VE KAUDAL AGENEZİ BİRLİKTELİĞİ
  ÇOCUKLARDA HEPATİK VENÖZ SİSTEMİN RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ (RDUS) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  ÇOCUKLUK ÇAĞI İNTRAKRANİAL VASKÜLER PATOLOJİLERİNDE MANYETİK REZONANS ANJİOGRAFİ
  ÇOCUKLUK ÇAĞINDA ZENKER DİVERTİKÜLÜ: OLGU SUNUMU
  ÇOÇUK OLGUDA TORASİK EWİNG SARKOMU RADYOLOJİK BULGULARI
  ÇOÇUKTA HEMANJİOLENFANJİOMA ve KAVERNÖZ HEMANJİOM OLGULARININ MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
  ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİLERDE PULMONER EMBOLİ SAPTANABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  ÇOK KESİTLİ BT ANJİYOGRAFİ İLE KORONER ARTER ANOMALİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  ÇÖLİAK TRUNKUSDAN BESLENEN PULMONER SEKESTRASYONDA TRANSARTERYEL EMBOLİZASYON TEDAVİSİ
  DEĞİŞİK EVRE VE LOKALİZASYONDAKİ İKİ INTRAKRANYAL TÜBERKÜLOZLU HASTANIN MR BULGULARI
  DEĞİŞİK PRESENTASYONLU TAKAYASU ARTERİTLİ OLGU.
  DEĞİŞİK ZAMANLARDA YAPILAN RADYOLOJİK TETKİKLERDE BATIN İÇİNDE YER DEĞİŞTİREN KALSİFİYE YAPI
  Deneme Bildirisi
  DERMATOMİYOZİTLİ BİR OLGUDA PEKTORAL KAS ANTERİOR FASİALARINDA GELİŞMİŞ PLAK TARZINDA KALSİFİKASYONLAR
  DESENDAN TORASİK AORTANIN KONJENİTAL BİFÜRKASYONU: DSA VE MR ANJİO BULGULARI
  DEV ANEVRİZMANIN EŞLİK ETTİĞİ SEREBRAL ARTERİYOVENÖZ MALFORMASYONLU PEDİATRİK OLGUNUN ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ
  DEV GASTRİK TRİKOBEZOAR: ULTRASONOGRAFİ VE BT BULGULARI
  DEV İNFANTİL GLİOSARKOMA: MRG BULGULARI
  DEV İNFİLTRATİF FASİAL LİPOM
  DEV JUVENİL FİBROADENOM: US ve MR Bulgularıyla İki Olgu Sunumu
  Dev perikardiyal kist olgusu
  Dev Pulmoner Arter Anevrizması
  Dış kulak yolu atrezisi: resimlerle bir konu
  DİABETİK HASTADA SEPTİK PULMONER EMBOLİ
  DİFFUZ PERİTONEAL LEİOMYOMATOSİS MRG BULGULARI
  DİFFÜZ BÜYÜK B-HÜCRELİ LENFOMA
  DİFFÜZ PANBRONŞİYOLİTİS: YRBT BULGULARI
  Diffüz serebral beyaz cevher lezyonları ile giden nörobruselloz vakası: Beyin BT, MRG, Diffüzyon MRG ve MR Spektroskopi bulguları
  DİNAMİK KARACİĞER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNDE KONTRASTLANMA PATERNİ NONSPESİFİK OLAN HİPODENS LEZYONLAR: ULTRASONOGRAFİ VE BİOPSİ SONUÇLARIYLA KORRELASYON
  DİSFAJİ VE DİSPNEYE YOL AÇAN DEV RETROFARİNGEAL LİPOM
  DİSFONİ VE DİSFAJİ İLE GELEN BİR OLGU; LİNGULAR TİROİD
  DİZ EKLEMİ ÇEVRESİNDEKİ BURSALARIN ANATOMİK ÖZELLİKLERİ
  DİZ EKLEMİNDE LİPOMA ARBORESANS: OLGU SUNUMU
  DİZ EKLEMİNİN LOKALİZE NODÜLER SİNOVİTİNDE MRG BULGULARI
  Dizde ACL Rekonstrüksiyon İşlemi Sonrası Eklem İçi Serbest Osseoz Fragmanların Görüntülenmesi
  DUAL ENERJİ X-IŞINI ABSORPSİYOMETRİSİ (DEXA) İLE LOMBER VERTEBRAL KOLON VE KALÇA KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU UYUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  DURAL SİNÜS TROMBOZUNUN TEDAVİSİNDE LOKAL DOKU PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNFÜZYONU: OLGU SUNUMU
  DÜŞÜK ALAN GÜÇLÜ MR'NİN MENİSKOPATİ TANISINDAKİ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
  Dyke-Davidoff Masson Sendromu
  DYKE-DAVİDOFF-MASSON SENDROMU: 3 OLGUDA MR GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
  EAGLE SENDROMU OLGU SUNUMU
  EKSTRA-İNTRAKRANYAL UZANIM GÖSTEREN VE MENENGİOMU TAKLİD EDEN METASTATİK MALİGN PARAGANGLİOMA (FEOKROMOSİTOMA) OLGUSU: : BT VE MR GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
  EKSTRAHEPATİK KANLANAN HEPATOSELLÜLER KARSİNOM OLGUSUNDA RADYOLOJİK TANI VE TEDAVİ SONUÇLARI
  EKSTRAKALVARYAL UZANIM GÖSTEREN İNTRAKRANYAL OSTEOLİTİK MALİGN MENENJİOM OLGUSU: ÇOK KESİTLİ BT VE MR GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
  EKSTRAKRANİAL İNTERNAL KAROTİS ve OKSİPİTAL ARTERLERDEKİ FUZİFORM ANEVRİZMALARIN ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ
  EKSTRAKRANİAL UZANIMLI NADİR İNTRAKRANİAL MENİNGİOMA OLGUSU
  EKSTRASPİNAL SAKROKOKSİGEAL ANAPLASTİK EPANDİMOM OLGUSU: BT VE PATOLOJİ BULGULARI
  EKSTREMITE YERLEŞİMLİ SINOVIAL SARKOMLARIN MR GÖRÜNTÜLEME ÖZELLİKLERİ
  EKSTREMİTEDE İNTRAVASKÜLER PAPİLLER ENDOTELYAL HİPERPLAZİ: ULTRASONOGRAFİ BULGULARI
  EKTRODAKTİLİ-EKTODERMAL DİSPLAZİ- CLEFTİNG (EEC) SENDROMLU HASTADA BT VE MRG İLE KALP KÖKENLİ OLDUĞU GÖSTERİLEN ORTA MEDİASTEN KİTLESİ: OLGU SUNUMU
  EKZOFTALMUSLA ORTAYA ÇIKAN ETMOİD PNÖMOSİNÜS DİLATANSİNLİ BİR OLGUNUN MR BULGULARI
  Elastofibroma dorsi de sonografik tanı
  ELDE NADİR BİR VAZOPROLİFERATİF LEZYON: EOZİNOFİLİLİ ANJİOLENFOİD HİPERPLAZİ
  ENDOLENFATİK KESE TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU
  Endometrial fetal kemik remnant ve sekonder infertilite
  ENDOMETRİAL KARSİNOSARKOMUN MR BULGULARININ ENDOMETRİAL ADENOKARSİNOM İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  ENDOMETRİAL SERÖZ PAPİLLER KARSİNOMUN MR BULGULARI: ENDOMETRİAL ADENOKARSİNOM İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  ENDOVASKÜLER STENT-GREFT UYGULAMASINDA DAMAR LÜMENİ VE TROMBÜSÜN 3-BOYUTLU BT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Epilepsi cerrahisi uygulama sonuçları
  ERİŞKİN ÇAĞDA KARIN AĞRISI: BARYUMA BAĞLI SUBAKUT APENDİSİT İLE KOMPLİKE OLMUŞ ERİŞKİN LENFOİD HİPERPLAZİ OLGUSU
  Erişkin sitomegalovirüs(CMV) ensefaliti:difüzyon mrg bulguları
  ERKEK MEMESİNİN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TUTULUMU: USG VE MRG BULGULARI
  Erken İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu
  ERKEN ROMATOİD ARTRİT TANISINDA EL VE AYAK EKLEM MRG’NİN ETKİNLİĞİ
  ETMOİDAL OSTEOMANIN INTRACRANİAL YAYILIMI
  EVANS SENDROMU VE BAZAL GANGLİONLARDA KALSİFİKASYON
  FEMUR YERLEŞİMLİ OSTEOKONDROM OLGUSU
  FETUSTA SİTOMEGALOVİRÜS ENFEKSİYONUNA BAĞLI YAYGIN KARACİĞER KALSİFİKASYONU: OLGU SUNUMU
  FIRILDAK İŞARETİ BULUNMAYAN OMENTAL TORSİYON OLGUSU
  FİBROADENOM ZEMİNİNDE LOBÜLER NEOPLAZİ OLGUSU: ULTRASONOGRAFİ VE DOPPLER BULGULARI
  Fibrodisplazia Ossifikans Progresiva
  FİBULA DİSTAL UÇ YERLEŞİMLİ ATİPİK SOLİTER OSTEOKONDROM
  FOKAL KARACİĞER KİTLELERİNİN AYIRICI TANISINDA SÜPERPARAMANYETİK DEMİR OKSİT İLE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME
  FOKAL KARACİĞER LEZYONLARININ MRG İLE DEĞERLENDİRİLMESİNDE DÜŞÜK DOZ GADOBENATE DİMEGLUMİNİN KONTRAST ETKİNLİĞİ
  FOKAL KORTİKAL DİSPLAZİNİN EŞLİK ETTİĞİ İNTRAPARENKİMAL NÖROEPİTELYAL KİST: OLGU SUNUMU
  FOKAL MEME LEZYONLARINDA HARMONİK ULTRASONOGRAFİK İNCELEMENİN TANIYA KATKISI VE KONVANSİYONEL İNCELEME İLE KARŞILATIRILMASI
  FREİBERG ENFARKTI: RADYOLOJİK BULGULAR
  FUNGAL ENSEFALİT TANISI VE TAKİBİNDE MR SPEKTROSKOPİ VE DİFÜZYON MRG BULGULARI
  GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLERİN RADYOLOJİK BULGULARI
  GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLERİN TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI BT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  GAUCHER HASTALIĞININ NADİR FORMU: PULMONER VE KARDİOVASKULER TUTULUM İLE KOLELİTİAZİS
  GAZOZ TESTİ: AKALAZYA TANISINDA DESTEKLEYİCİ BİR TEST OLABİLİR Mİ?
  GEBELİK DÖNEMİNDE SEREBRAL VEN TROMBOZU ve MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME
  GEBELİK SIRASINDA SPİNAL KORD KOMPRESYONUNA NEDEN OLAN VERTEBRAL HEMANJİOM OLGUSU
  GEBELİK SONRASINDA PREZENTE OLAN PATENT DUKTUS ARTERİOSUS OLGUSUNDA MR ANJİOGRAFİ BULGULARI
  GEÇ BAŞLANGIÇ GÖSTEREN PRİMER HİPEROKSALÜRİ OLGUSU
  GEÇİRİLMİŞ ALT EKSTREMİTE DERİN VEN TROMBOZUNA BAĞLI DEĞİŞİKLİKLERİN GÖSTERİLMESİNDE CLARIFY VASKÜLER KONTRASTLANMA YÖNTEMİ
  GELENEKSEL YÖNTEMLERLE TANI KONULAMAYAN ENTEROVAJİNAL VE ENTEROVEZİKAL FİSTÜL OLGUSU
  GENÇ BİR HASTADA,KALSİFİK DUVARLI, POSTTRAVMATİK SOL VENTRİKÜL ANEVRİZMASI
  GENÇ YAŞTA GÖRÜLEN MANDİBULAR AMELOBLASTOMA:OLGU SUNUMU
  GERİ DÖNÜŞÜMLÜ POSTERİOR LÖKOENSEFALOPATİ SENDROMU: KRANİAL MRG BULGULARI
  GİRDAP BULGUSU OLMAYAN MİDGUT VOLVULUSU: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI
  GLİAL DİFERANSİYASYON GÖSTEREN EMBRİYONAL TÜMÖR: OLGU SUNUMU
  GLOBULOMAKSİLLER KİST :BT VE ULTRASONOGRAFİ BULGULARI
  Görünüm özellikleri ile meme kanserini taklit eden yağ nekrozu: olgu bildirisi
  GRANÜLOMATÖZ LARENJİT: BT BULGULARI
  Hashimato Tiroiditi
  HELLP ( HEMOLİZ, ELEVATED LİVER ENYZMES, LOW PLATELETS ) SENDROMU
  HEMANJİOPERİSİTOMADA DİFÜZYON, PERFÜZYON MR VE MULTİVOKSEL MR SPEKTROSKOPİ BULGULARI
  HEMİHİPERTROFİYE EŞLİK EDEN DİFÜZ PARASPİNAL VE EPİDURAL LİPOMATOZİS
  HEMİPLEJİK MİGRENDE ELETRİPTAN KULLANIMI SONUCU OLUŞAN ATİPİK NÖRORADYOLOJİK BULGULAR
  HEMODİALİZ SIRASINDA GELİŞEN AKUT KÖRLÜK OLGUSUNDA DİFÜZYON AĞIRLIKLI GÖRÜNTÜLEME VE MANYETİK REZONANS SPEKTROSKOPİ
  Hemodializ tedavisinde nadir bir komplikasyon: Venöz Anevrizma
  HEMOKROMATOZİS: BT VE MRG BULGULARI
  HEPATİK FASİOLİAZİS: ULTRASONOGRAFİ, BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE MANYETİK REZONANS BULGULARI
  Hepatobiliyer Fasioliyazis: İlginç bir görünüm
  HEPATOLİTHİAZİS: MRKP VE ERKP BULGULARI
  HEPATOTOKSİSİTE: T2 AĞIRLIKLI GÖRÜNTÜLER VE MANYETİK REZONANS KOLANJİOPANKREATOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Herediter Hemorajik Telenjiektazi: Pankreas Tutuluşu
  HEREDİTER HEMORAJİK TELENJİEKTAZİDE KARACİĞER TUTULUMU
  HEREDİTER HEMORAJİK TELENJİEKTAZİLİ BİR OLGUDA GELİŞEN ÜST GİS KANAMASININ PERKÜTAN TRANSARTERİYAL EMBOLİZASYONLA TEDAVİSİ
  HERPES SİMPLEKS ENSEFALİTİNDE MR GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
  HİDATİK KİST VE BUDD CHİARİ SENDROMU OLAN BİR OLGUDA HEPATİK VEN STENOZUNUN PERKÜTAN BALON DİLATASYON İLE TEDAVİSİ
  HİPERARGİNİNEMİ OLGULARINDA KLİNİK VE NÖRORADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
  HİPERPROLAKTİNEMİNİN NADİR BİR SEBEBİ: PERSİSTAN TRİGEMİNAL ARTER
  Hipertansiyona Bağlı İntrakranyal Hematom Saptanan Çocukta Renal Arter Stenozu ve Endovasküler Tedavisi
  HİPOFİZ ADENOMUNUN NADİR EKTOPİSİ: KLİVAL HİPOFİZ ADENOMU
  HİPOFİZER CÜCELİĞE EŞLİK EDEN EKTOPİK NÖROHİPOFİZ OLGUSU
  HİRSCHPRUNG HASTALIĞI İLE İLİŞKİLİ KOMPLET AİLESEL CURRARİNO SENDROMUNDA MR GÖRÜNTÜLEME BULGULARI VE ANOREKTAL MALFORMASYON SPEKTRUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  HODGKİN LENFOMA İLE EŞ ZAMANLI SAPTANAN SAKROKOKSİGEAL KORDOMA OLGUSU
  INTERNAL KAROTİD ARTERİN TEK TARAFLI AGENEZİSİ
  İCA da geç prezente travmatik psödoanevrizma
  İKİ FARKLI MORFOLOJİK TİPTE KONJENİTAL PORTOSİSTEMİK VENÖZ ŞANT: OLGU SUNUMU
  İKİ HEMODİYALİZLİ OLGUDA GELİŞEN TEK TARAFLI MEME ÖDEMİ
  İki Lingual Multinodüler Guatr Olgusu
  İki taraflı mandibular şişliğin nadir bir nedeni olarak şerubizm: Radyolojik Bulgular
  İlerleyici presenil demans gösteren Fahr hastalığı: 2 olguda BT ve MR görüntüleme bulguları
  İLK TÜRK RADYOLOJİ ESERİ 'RÖNTGEN IŞINLARI TIBBİ VE CERRAHİ UYGULAMALARI'
  İLYAK ARTER STENTLEMENİN NADİR KOMPLİKASYONU: STENT KIRILMASI VE “KISSING STENT” TEKNİĞİ İLE TEDAVİSİ
  İMMÜNSUPRESYON ALTINDAKİ HASTALARDA FIRSATÇI FUNGAL ENFEKSİYONLAR: RADYOLOJİK PATERNLER
  İMMÜNSÜPRESE OLMAYAN İKİ OLGUDA PRİMER BEYİN LENFOMASINININ BT BULGULARI
  İn utero megasistis: ultrasonografi bulguları
  İnce Barsak Lenfoması
  İNCE BARSAK POLİPİ: RADYOLOJİK BULGULAR
  İNCE BARSAK TIKANIKLIĞINA NEDEN OLAN BEZOARLARIN RADYOLOJİK BULGULARI
  İNFANTİL DÖNEMDE SUBDURAL HEMATOM: EKSTERNAL HİDROSEFALİ OLASI BİR NEDEN MİDİR?
  İNFANTİL MYOFİBROMATOZİS: RADYOLOJİK BULGULARI
  İnferior mezenterik Venin normal Anatomisi ve Patolojileri
  İNFERİOR VENA KAVA ANEVRİZMASI VE BUDD-CHİARİ SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: ÇOK SIRALI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI
  İNFERTİL HASTALARDA SEMİNAL VEZİKÜL PATOLOJİLERİ:TRUS BULGULARI
  İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARININ (CROHN HASTALIĞI VE ÜLSERATIF KOLIT) GÖRÜNTÜLENMESINDE, ULTRASONOGRAFI VE MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
  İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIKLARININ TANISINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ VE KOLONOSKOPİ BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  İNFLAMATUAR FİBROİD POLİPE BAĞLI JEJUNOJEJUNAL İNTUSUSEPSİYONDA: POST-PROCESSİNG BT GÖRÜNTÜLEME
  İNFLAMATUAR MİYOFİBROBLASTİK TÜMÖR: OLGU SUNUMU
  İnguinal kanala uzanan Pott absesinin perkütan ve cerrahi kombine tedavisi: olgu sunumu
  İNGUİNAL SİSTOSEL OLGUSUNDA BT BULGULARI
  İNSİDENTAL BULGU: SUBPUBİK KARTİLAGENÖZ KİST
  İNTERATRİAL SEPTUMUN LİPOMATÖZ HİPERTROFİSİNE EŞLİK EDEN SUBPERİKARDİAL YAĞ DEPOLANMASI: MRG BULGULARI.
  İNTERNAL KAROTİD ARTER TIKAYICI HASTALIKLARINDA STENT UYGULAMASI
  İNTERNAL KAROTİD ARTER APLAZİSİ OLAN İKİ OLGUDA WİLLİS POLİGONUNDAKİ KOLLATERAL DOLAŞIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  İNTERNAL LARİNGOSEL: SANAL LARİNGOSKOPİ BULGULARI
  İNTRAKRANİAL HEMANJİOPERİSİTOMANIN TANISINDA DİFÜZYON AĞIRLIKLI GÖRÜNTÜLEME
  İNTRAKRANİAL KİSTİK MENİNGİOMLARIN MANYETİK REZONANS BULGULARININ HİSTOPATOLOJİK TANILARIYLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ
  İNTRAKRANİAL METASTAZ YAPAN KEMİĞİN DEV HÜCRELİ TÜMÖRÜ
  İNTRAMURAL GEBELİK : RADYOLOJİK BULGULAR
  İNTRAMUSKÜLER HEMANJİYOMU TAKLİT EDEN ANJİYOMİYOLİPOM OLGUSU
  İntramyometrial kistik adenomyozis olgusu: US ve BT bulguları
  İNTRAPERİTONEAL HEMORAJİYE NEDEN OLAN RENAL ANJİOMYOLİPOM
  İntrapulmoner uzanım gösteren özofagus varisi
  İNTRATORASİK FİBROLİPOM
  İNTRAVASKULER KONTRAST MADDE BİLGİLENDİRME FORMUNUN HASTANIN ANKSİYETESİ ÜZERİNE ETKİSİ
  İntraventriküler kanama oluşturmuş trigonal mikroarteriyovenöz malformasyonun endovasküler tedavisi
  İPSİLATERAL RENAL VEN TROMBOZU İLE BİRLİKTE SAPTANAN UNİLATERAL RENAL LENFANJİEKTAZİLİ İKİ OLGUNUN BİLGİYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI
  İŞİTME PROBLEMİ OLAN HASTALARDA ORTA KULAK BOŞLUĞUNUN SANAL ENDOSKOPİK İNCELEMESİ: MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE SANAL OTOSKOPİ
  İZOLE PİNEAL BÖLGE TÜMÖRÜ OLARAK AKCİĞER KANSERİ METASTAZI
  Jinekomasti Patternlerinin Sonografik Değerlendirilmesi ve Malignite Ayırıcı Tanısında İp Uçları
  JOUBERT SENDROMU: MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
  JOUBERT SENDROMU’NUN MRG BULGULARI: BİR OLGU NEDENİYLE
  Jujeno-İleal Divertükilozis
  JUVENİL DEV MULTİNODÜLER GUATR
  KAFA TABANI LEZYONLARI
  KALÇA ULTRASONUNDA PROB AÇISININ ÖNEMİ
  Kaliber persistan labial arter: Doppler ultrason tanısı:
  KALPTE BASKIN DOLAŞIMIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÇOK KESİTLİ BT KORONER ANJİOGRAFİ
  KALVARYAL SUBKÜTAN LİPOM İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN SUPERİOR SEREBELLAR SİSTERN LİPOMU : OLGU BİLDİRİSİ
  KARACİĞER EPİDERMOİD KİSTİ
  KARACİĞER LEZYONLARINDA MULTİSLİCE-DİNAMİK KARACİĞER BT’NİN YERİ
  KARACİĞER TRANSPLANTASYONU SONRASI VASKÜLER KOMPLİKASYONLARIN TESPİTİNDE MDBTA’NIN YERİ
  KARACİĞER VE DİAFRAMI DELEREK AKCİĞER PARANKİMİ İÇİNE GİREN VENTRİKULOPERİTONEAL ŞANT
  KARACİĞERDE SENTRİFUGAL KONTRASTLANAN MULTİPL SAYIDA ATİPİK HEMANJİOMLARIN MR GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
  KARACİĞERDE VE PELVİSTE RADYOLOJİK GÖRÜNÜMLERİ BENZER İKİ KİTLE: BURKİTT LENFOMA
  KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİNİN AYNI HASTADA AKUT VE KRONİK EVREDEKİ MRG BULGULARI: BİR OLGU NEDENİYLE
  Karbonmoksit Zehirlenmesinde Gecikmiş Ensefalopatili 2 Olgunun MRG Bulguları
  KARDEŞ İKİ NİEMANN PİCK OLGUSUNDA AKCİĞER TUTULUMUNUN DEMONSTRASYONU
  KARDİAK KİST HİDATİKTE KARDİAK MR VE BT BULGULARI
  KARDİAK LİPOM TANISINDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN ÖNEMİ
  Kardiak Metastazlı Olgularda Kardiak MR Bulguları
  KARDİYAK MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE SAĞ VENTRİKÜL KARDİYOMİYOPATİLİ BİR OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  KARDİYAK TRANSPLANTASYON SONRASI TAKROLİMUSA KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN AKUT ENSEFALOPATİ ve MR GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
  KARIN DUVARINDA ENDOMETRİOZİS
  KARIN ÖN DUVARINDA ENDOMETRİOZİS; RADYOLOJİK BULGULAR
  Karotid arter darlıklarının derecelendirilmesinde üç boyutlu multidedektör spiral BT-anjiografi
  KAROTİD ARTER STENTLEMESİ SONRASI GELİŞEN HİPERPERFUZYON SENDROMU OLGUSU:
  Karotid arter ve orta serebral arterin tromboembolik oklüzyonunda kombine mekanik ve farmakolojik rekanalizasyon
  KAROTİS ARTER DARLIĞININ CERRAHİ VE ENDOVASKÜLER TEDAVİ SONUÇLARININ DİFÜZYON AĞIRLIKLI MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  KAROTİS ARTER YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN İNME İNSİDANSI İLE KORELASYONU
  Karotis Cisim Tümöründe Power Doppler ve Dynamic Flow Görüntüleme Bulgularının Karşılaştırılması
  KARPAL TÜNEL SENDROMLU OLGULARDA MRG, EMG VE OPERATİF BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI
  KAVERNÖZ SİNÜS YERLEŞİMLİ EKTOPİK HİPOFİZ ADENOMU
  KAVERNÖZ SİNÜSÜN İNTRAVASKÜLER PAPİLLER ENDOTELİAL HİPERPLAZİSİ
  KAYNAKÇI AKCİĞERİ (SİDEROZİS): YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI
  KESİNTİLİ AORT ARKUSU: ÇOK KESİTLİ BT BULGULARI
  KİSTİK FİBROZİSLİ ÇOCUKTA AKUT APENDİSİT İLE KARIŞABİLEN MUKOİD APENDİKS
  Kistik Higroma ile Birliktelik Gösteren Nadir Bir Generalize Kistik Lenfanjiomatozis Olgusu: Radyolojik Görüntüleme Bulguları
  KİSTİK HİGROMAYI TAKLİT EDEN TEMPORAL ENSEFALOSEL
  KİSTİK LENFANJİOM ; ERİŞKİN VE PUBERTE SONRASI İKİ OLGU
  KİSTİK PANKREATİK LEZYONLARDA GÖRÜNTÜLEME ;PSÖDOKİSTLER VE KİSTİK MALİGNİTELER
  KİSTLERLE DOLU BÜYÜK PANKREAS BULGUSUNDAN YOLA ÇIKILARAK TANI ALAN VON HİPPEL-LİNDAU HASTALIĞI OLGUSU
  KLİNİK İNFLAMATUAR VE GİZLİ İNFLAMATUAR MEME KANSERİ: İKİ OLGU
  KOLESİSTEKTOMİLİ OLGUDA OBSTRÜKTİF SARILIĞA EŞLİK EDEN KOLEDOK ASKARİAZİSİ:OLGU SUNUMU
  KOLON POLİPLERİNİN RUTİNDE KULLANILABİLEN FARKLI ABDOMİNAL BT İNCELEME PROTOKOLLERİ İLE SAPTANABİLİRLİĞİ: DENEYSEL ÇALIŞMA
  KOLON YERLEŞİMLİ WHİPPLE HASTALIĞI : OLGU SUNUMU
  KOLONA FİSTÜLİZE SPLENİK HİDATİD KİST: MASİF ALT GASTROİNTESTİNAL KANAMA İLE PREZENTE OLAN DİSSEMİNE ABDOMİNAL EKİNOKOKOZİS OLGUSU
  KOLONDA MALİGN STROMAL TÜMÖRÜ OLAN ÇOCUK OLGUNUN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI
  KOMPLEKS SENDROMİK VE NON-SENDROMİK KRANİOSİNOSTOZ OLGULARINDA JUGULER FORAMEN ÇAPLARININ KRANİAL BT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  KOMPLİKE OLMUŞ MECKEL DİVERTİKÜLÜNÜN ERİŞKİN OLGUDA RADYOLOJİK BULGULARI
  KONJENİTAL DUPLİKE SAFRA KESESİ OLGU SUNUMU
  KONJENİTAL İNTRAHEPATİK ARTERİYOPORTAL FİSTÜLÜ OLAN ASEMPTOMATİK PEDİYATRİK VAKADA BAŞARILI KOİL EMBOLİZASYON
  KONJENİTAL STENOTİK VEYA İNTERRUPTED İNFERİOR VENA KAVA: PREVALANS, GÖRÜNTÜLEME VE KLİNİK BULGULAR
  KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ BULUNAN OLGUDA KONTRASTLI BT’DE KARACİĞER SİROZ BULGULARINI TAKLİT EDEN GÖRÜNÜM VE TANIDA DOPPLER ULTRASONOGRAFİNİN ÖNEMİ
  KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ VE MEME ÖDEMİ
  KONVANSİYONEL ENTEROKLİZİS VE MANYETİK REZONANS ENTEROKLİZİS KOMBİNASYONU İLE İNCE BARSAKLARIN GÖRÜNTÜLENMESİ
  KORONER ANJİYOGRAFİ UYGULANAN HASTALARDA ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE KORONER ARTER KALSİYUM SKORLAMA
  KORPUS KALLOZUM AGENEZİSİ VE İNTERHEMİSFERİK KİST BİRLİKTELİĞİ: YENİ SINIFLAMA
  KORPUS KALLOZUM AGENEZİSİ VE TİP-I İNTERHEMİSFERİK KİSTE EŞLİK EDEN TEK TARAFLI SEREBELLAR HEMİSFER AGENEZİSİ: NADİR BİR BİRLİKTELİK
  KRANİOFASİAL CERRAHİDE YERLEŞTİRİLMİŞ OLAN PORÖZ POLİETİLEN İMPLANTIN (MEDPOR®) ÇOK KESİTLİ SPİRAL BT TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  KRANİOSERVİKAL BİLEŞKE LİGAMANLARININ NORMAL ANATOMİSİ VE VARYASYONLARININ 3-TESLA MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
  KREATİN EKSİKLİĞİ SENDROMUNDA MR GÖRÜNTÜLEME BULGULARI: PROTON MRS’NİN ÖZEL YERİ
  KRİYOABLASYON:TEKNİK VE KLINİK UYGULAMALAR
  KRONİK TİROİDİT VE PAPİLLER KARSİNOM BİRLİKTELİĞİ
  KRURİSTE PERİVASKÜLER LEİOMYOM: OLGU SUNUMU
  KSANTOGRANÜLOMATÖZ PYELONEFRİT’E SEKONDER GELİŞEN PERİRENAL APSE VE NEFROBRONŞİAL FİSTÜL
  KURU GÖZ RADYOLOGLARDA BİR MESLEK HASTALIĞIMIDIR ?
  KÜNT BOYUN TRAVMALI OLGUDA İNTERNAL KAROTİD ARTER PSÖDOANEVRİZMASI
  LAKTASYON DÖNEMİNDEKİ HASTADA MEME HAMARTOMU
  LARİNGEAL LİPOM: OLGU SUNUMU
  LERICHE SENDROMLU OLGULARDA RENAL ARTER STENTLEMESİ: BRAKİAL ARTER YAKLAŞIMI VE KILAVUZ KATETER KULLANIMI
  LHERMİTTE-DUCLOS HASTALIĞININ MR BULGULARI: OLGU BİLDİRİSİ
  LİMB BODY WALL KOMPLEKS
  LİPOMA ARBORESANS: OLGU BİLDİRİSİ
  LİTORAL HÜCRELİ ANJİOMATOZİS OLGUSUNDA KARACİĞER VE KEMİK İLİĞİ TUTULUMU
  LOBÜLER MEME KARSİNOMUNDA MEME MR’IN MAMMOGRAFİ VE US’YE KATKISI
  LOBÜLER NEOPLAZİ İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN MUKOSEL BENZERİ MEME LEZYONU
  LOMBER VERTEBRANIN DEJENERATİF HASTALIĞINDA MULTİ-DETEKTOR SPİRAL TOMOGRAFİNİN VE REFORMAT İMAJLARIN TANI DEĞERİ
  LUMBAL SPİNAL CERRAHİ VE SUPRATENTORİAL CERRAHİ SONRASI GELİŞEN UZAK SEREBELLAR HEMORAJİNİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI
  LUMBOSAKRAL BÖLGEDE YABANCI CISIM: PEDIATRIC SPINAL IĞNE
  MAKSILLA VE MANDIBULANIN BENİGN LEZYONLARINDA RADYOLOJIK BULGULAR
  MAKSILLA VE MANDIBULANIN MALIGN KITLELERINDE RADYOLOJIK BULGULAR
  MAKSİLLER SİNÜS İÇERİSİNE MİGRASYON GÖSTEREN METALİK DENTAL DOLGU
  MALİGN RETROPERİTONEAL SCHWANNOMLU OLGUNUN RADYOLOJİK BULGULARI
  MALİGNİTE İLE KARIŞABİLECEK BRONKOJENİK KİST OLGUSUNDA DİREKT GRAFİ, BT VE MRG BULGULARI
  MASİF ANİZOMASTİ OLUŞTURAN DEV MEME KİTLELERİ: ÜÇ OLGU
  MASİF EFÜZYONLA BAŞLAYAN, HIZLA İLERLEYEN ATİPİK BİR MALİGN MEZOTELYOMA OLGUSU: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI
  MASİF KİST HİDATİK OLGUSU
  MC CUNE-ALBRIGHT SENDROMU OLGUSUNDA POLİOSTOTİK FIBRÖZ DİSPLAZİNİN DEĞİŞİK YÜZLERİ
  MDCT İLE KORONER KALSİYUM SKORLAMA ESNASINDA KADINLARDA MEME RADYASYON DOZU ÖLÇÜMÜ: MEME DOZUNU AZALTMADA BİZMUT KORUYUCUNUN ETKİNLİĞİ
  MEDİASTEN YERLEŞİMLİ KAPİLLER HEMANJİYOM VE EŞLİK EDEN AORT ARK ANOMALİSİ
  MEDİKAL TEDAVİYE DİRENÇLİ İNTRAKRANİAL TÜBERKÜLOM OLGUSUNUN MR-BT BULGULARI
  MEME LEZYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE ULTRASONOGRAFİK BI-RADS SÖZLÜĞÜNÜN KULLANIMI
  MEME ÖDEMİ OLUŞTURAN İKİ AYRI KONJESTİF KALP YETMEZLİĞİ OLGUSU
  MEME REKOSTRÜKSONU SONRASI TORAKS DUVARINA İLERLEYEN YAG NEKROZU :OLGU SUNUMU
  MEMEDE GOSSİPİBOMA
  MEMEDE KİTLE İLE ORTAYA ÇIKAN PSÖDOANJİOMATÖZ STROMAL HİPERPLAZİ
  MEMEDE RADİAL SKAR OLGUSU; MAMOGRAFİ,ULTRASONOGRAFİ VE MR BULGULARI
  MEMENİN BİLATERAL İNVAZİV PAPİLLER KARSİNOMU
  Memenin desmoid tümörü: olgu bildirisi
  MEMENİN EPİDERMOİD KİSTİ: ULTRASONOGRAFİ VE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ BULGULARI
  MEMENİN KSANTOGRANULOMU: SONOGRAFİK GÖRÜNÜM
  MEMENİN MALİGN FİLLOİD TÜMÖRÜ: HER MALİGNANSİ MR GÖRÜNTÜLEMEDE KONTRAST TUTAR MI?
  MEMENİN METASTATİK MALİGN MELANOMU: MRG BULGULARI
  MEMENİN MONDOR HASTALIĞI: Mamografi, Doppler US ve MRG Bulguları
  Memenin nadir görülen yumuşak doku tümörü; Dermatofibrosarkoma Protuberans
  MEMENİN PAGET HASTALIĞI
  MEMENİN PAGET HASTALIĞINA RADYOLOJİK YAKLAŞIM
  MEMENİN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KANSERİ-OLGU BİLDİRİSİ
  MENENJİT SONRASI PROGRESİF MEMBRANÖZ LABİRENT OBLİTERASYONU GELİŞEN BİR OLGUNUN TEMPORAL BT VE MRG BULGULARI
  MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ ANOMALİLERİNDE FETAL MR
  Merkezi Sinir Sistemi Aspergillozisi: Manyetik Rezonans, Diffüzyon Ağırlıklı Görüntüleme ve Manyetik Rezonans Spektroskopi Bulguları
  Mesane Kanseri İçeren İnguinal Herni
  MESANE METASTAZI İLE PREZANTE OLAN MALİGN MELANOM: OLGU SUNUMU
  MESANENİN İNGUİNAL HERNİASYONU: İKİ VAKADA OLGU SUNUMU
  METABOLİK SENDROMLA EREKTİL DİSFONKSİYON ARASINDAKİ İLİŞKİYİ DEĞERLENDİRMEDE ENDOTEL DİSFONKSİYONUN ETKİSİ
  METABOLİK SENDROMLU HASTALARDA KAROTİS İNTİMA KALINLIĞI
  Metamerik AVM olgusunda MRG bulguları
  METASTAZ İLE KARIŞAN HEPATİK EKİNOKOKKUS ALVEOLARİS ENFESTASYONU
  Metastazların ayırıcı tanısında tek başına direkt grafinin yeterli olabileceği nadir bir hastalık: OSTEOPOİKİLOZİS
  METİL ALKOL İNTOKSİKASYONU;GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
  METOTRAKSATA BAĞLI AKUT ENSEFALOPATİ : 2 Olgu
  MEZENTERİK CASTLEMAN HASTALIĞI
  Mezenterik iskemi nedeniyle retrograd by pass operasyonu geçiren hastada multidedektör BT anjiografi
  MEZENTERİK LENFANJİOM
  mezenterik lipom
  MEZENTERİK PANNİKÜLİT: US, BT VE MRG BULGULARI
  MİDENİN TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU VE BİLATERAL OVERLERDE KİSTİK LEZYONLAR
  MİSKET DOLU TORBA BULGUSU (SACK OF MARBLES SIGN)
  Miyokardiyal köprülerin hemodinamik etkisinin saptanmasında ilk geçiş MR perfüzyon tetkikinin etkinliğini değerlendirmek
  MOLİBDEN KOFAKTÖR EKSİKLİĞİNDE KRANİAL MR BULGULARI
  MONDİNİ DİSPLAZİSİNE EŞLİK EDEN BİLATERAL GENİŞ MASTOİD EMİSSER VEN: YRBT, MR VE MR VENOGRAFİ BULGULARI
  MONDOR HASTALIĞI,RADYOLOJİK BULGULARI
  MORGAGNİ HERNİLERİNDE MULTİ DEDEKTÖR BT BULGULARI
  MORGAGNİ HERNİSİ
  MORGAGNİ HİDATİĞİ: BT GÖRÜNÜMÜ
  Moya-moya hastalığı ile takip edilen olguda serebral hemodinamik değişikliklerin DSA ve MR Perfüzyon bulguları eşliğinde değerlendirilmesi.
  MR artrografi tetkiklerinde dikkat edilmesi gereken noktalar
  MR görüntülemede laminar organizasyon gösteren intrakraniyal ekstraserebral beyin heterotopisi
  MULTİ DETEKTÖR BT ANJİOGARAFİ İLE SAPTANAN, PORTAL VE SPLENOMEZENTERİK VENÖZ ANEVRİZMA
  MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ANJİOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİ İLE, NADİR BİR ARKUS AORTA ANOMALİSİ: OLGU SUNUMU
  MULTİFOKAL EXTRANODAL TUTULUMLU NONHODGKİN LENFOMA OLGUSU
  Multifokal intratorasik ve ingüinal yerleşimli malign periferik sinir kılıfı tümörü
  MULTİFOKAL-MULTİLOKÜLE KARACİĞER ABSELERİNİN PERKÜTAN DRENAJI:OLGU SUNUMU
  MULTİORGAN TUTULUMU İLE BİRLİKTE ABDOMİNAL DUVARDA İNTERMUSKULER LOKALİZASYONLU KİST HİDATİK
  MULTİPL HEMORAJİK BEYİN METASTAZLARI İLE SEYREDEN EWİNG’S SARKOM OLGUSU: MRG BULGULARI
  MULTİPL PARAGANGLİOMA OLGUSU
  Multipl sklerozlu olgularda korpus kallozum volümünün sağlıklı popülasyonla karşılaştırılması
  Nadir Bilateral Persistan Hiperplastik Primer Vitreus Olgusu: Sonografik Değerlendirme
  NADİR BİR ENDOVASKÜLER STENT TEDAVİSİ KOMPLİKASYONU STENT FRAKTÜRÜNE BAĞLI PSÖDOANEVRİZMANIN KAPLI STENT İLE TEDAVİSİ
  NADİR BİR KAROTİD ARTER STENTLEME KOMPLİKASYONU: HATALI ÜRETİME BAĞLI TAM AÇILMAYAN WALLSTENT
  NADİR BİR NÖRODEJENERATİF HASTALIK OLAN NÖROAKANTOZİS' TE MR GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
  NADİR BİR OLGU: MAMOGRAFİDE KANSERİ TAKLİT EDEN BÜYÜK MEME HEMANJİOMU
  NADİR BİR OLGU: MEGACAVA
  NADİR BİR OLGU: POLAND SENDROMUNUN RADYOLOJİK BULGULARI
  Nadir görülen Keutel Sendromlu bir olgunun Direkt grafi ve BT bulguları
  NADİR GÖRÜLEN POSTPARTUM SAKRAL FRAKTÜR OLGUSU ve MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME
  NADİR SAPTANAN BİLATERAL ELASTOFİBROMA DORSİ’DE RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
  NADİR YERLEŞİMLİ EWİNG SARKOMA OLGULARI
  NAZAL SEPTAL ANOMALİLERİN PARASEPTAL YAPILARLA MORFOLOJİK İLİŞKİSİNİN VE ENFLAMATUAR SİNÜS HASTALIKLARI İLE KORELASYONUNUN MULTİPLANAR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  NAZOFARENGEAL KARSİNOMLU OLGULARDA RADYASYONLA İLİŞKİLİ GEÇ TEMPORAL NEKROZ: DİFÜZYON-PERFÜZYON AĞIRLIKLI MR GÖRÜNTÜLEME VE PROTON MR SPEKTROSKOPİ BULGULARI
  Nedeni belirlenememiş alt gastrointestinal sistem kanamalarında enteroklizisin yeri
  NEFES DARLIĞI İLE BAŞVURAN HASTADA DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMANIN TİROİD TUTULUMU
  NİEMANN-PİCK TİP B HASTALIĞINDA AKCİĞER TUTULUMU
  NON-SPİNAL OSTEOİD OSTEOMALARDA BT KILAVUZLUĞUNDA PERKÜTAN RF ABLASYON TEDAVİSİ
  NONPALPABL MEME LEZYONLARININ STEREOTAKSİK VE/VEYA USG EŞLİĞİNDE TEL İLE LOKALİZASYONU VE HİSTOPATOLOJİK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Nonspesifik semptomları olan olguda tesadüfen saptanan organoaksiyal mide volvulusu
  NÖROAKSONAL DİSTROFİ: MR, MR SPEKTROSKOPİ VE DİFFÜZYON MR BULGULARI
  NÖROBEHÇET: DİFÜZYON MR VE TEK VOKSEL MR SPEKTROSKOPİK İNCELEME
  NÖROFİBROMATOZİS TİP I VE MOYA-MOYA HASTALIĞI BİRLİKTELİĞİ
  NÖROSENSORIAL IŞITME KAYBI VE MENENJIT SEMPTOMLARI ILE MANIFESTE WEGENER’S GRANULOMATOZIS OLGUSU
  NUCK KANAL KİSTİ: ULTRASON VE MR GÖRÜNÜMÜ
  OBSTRÜKTİF SARILIKTA EKSTERNAL İLE EKSTERNAL-İNTERNAL PERKÜTAN BİLİYER DRENAJIN KARŞILAŞTIRILMASI: BİLİRUBİN DÜŞÜŞÜNDE FARKLILIK VAR MI?
  Okuloserebrorenal sendrom (Lowe sendromu): MR, difüzyon MR ve proton MR spektroskopi bulguları
  OLGU BİLDİRİMİ: NAZOPALATİN KANAL KİSTİNİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ GÖRÜNÜMÜ
  OLGU BİLDİRİSİ: HER İKİ OVERİN İNGUİNAL KANALA HERNİASYONU
  OLGU SUNUMU: DİSFAJİ VE DİSPNEYE YOL AÇAN ABBERAN SAĞ SUBKLAVİAN ARTERİN VE YARIK ŞEKİLLİ DALAKTA HEMANJİOMUN EŞLİK ETTİĞİ ERİŞKİN POLİSPLENİ SENDROMU
  Olgu sunumu: Melorheostosis
  OLGU SUNUMU: TRAKEOPATİAOSTEOKONDROPLASTİKA
  OLGU SUNUSU: KLİPPEL-TRENAUNAY SENDROMUNA EŞLİK EDEN OTA NEVUS VE STURGE -WEBER SENDROMU BULGULARI
  OMENTAL İNFARKT OLGU SUNUMU
  ONALTI KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ SİSTEMİNDE DOZ INDEKSİNİN VE ETKİN DOZUN HESAPLANMASI
  OPTİK SİNİRİ KOMPRESE EDEN KRANİOFASİAL FİBRÖZ DİSPLAZİ OLGUSU
  ORBİTA LEZYONLARI
  ORBİTA TÜMÖRLERİ : MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
  ORBİTA TÜMÖRLERİNDE BT VE MRG BULGULARI
  ORBİTAL ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI
  ORTA KULAK PATOLOJİLERİNDE BT BULGULARI
  Osteoid osteomda perfüzyon BT: Olgu sunumu
  OSTEOPOİKİLOSİS VE METASTATİK MEME KARSİNOMU –OLGU SUNUMU
  OSTEOPOİKİLOZİS: OLGU SUNUMU
  OTABAN GİŞE MEMURLARINDA RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE EGZOZ GAZININ OKÜLER KAN AKIMI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  OVARYAN SEKS KORD TÜMÖRE BENZEYEN UTERİN TÜMÖR (UTROSCT) İLE BİRLİKTELİK GÖSTEREN MAZABRAUD’S SENDROMU
  OVER TORSİYONU: PUBERTAL DÖNEMDE NADİR BİR PREZENTASYON
  OVERİN SERÖZ PAPİLLER KARSİNOMUNUN MEME METASTAZI: OLGU SUNUMU
  PAGET HASTALIĞI: LİG. PATELLA KOPMASI
  PANKREAS BAŞINDA VENÖZ MALFORMASYON: MDBT, MRA ve DOPPLER US BULGULARI (OLGU SUNUMU)
  PARAFARENGEAL KİTLEYİ TAKLİT EDEN SERVİKAL VERTEBRA RETROSOMATİK KLEFT ANOMALİSİ
  PARALEJİ İLE ORTAYA ÇIKAN NEONATAL NÖROBLASTOM
  Parallel Teknik ile Tek Nefes Tutarak Karaciğerin Difüzyon Ağırlıklı Görüntülenmesi
  PARANAZAL SİNÜS SCHWANNOMU: BT VE MRG BULGULARI
  PARANAZAL SİNÜS VE KONKA TUTULUMU OLAN KRANİYOFASİYAL POLİOSTOTİK FİBRÖZ DİSPLAZİ OLGUSU: RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
  PARANEOPLASTİK LİMBİK ANSEFALİT: DİFFUZYON VE MR SPEKTROSKOPİ BULGULARI
  PARATİROİD ADENOMLARIN PREOPERATİF LOKALİZASYONUNDA YÜKSEK REZOLÜSYONLU SERVİKAL US VE DUAL-FAZ TC 99 M SESTAMİBİ SİNTİGRAFİ
  Paratiroid Kisti: Olgu sunumu
  Parietal Foramina Permagna: Olgu Sunumu
  Parotis bezinde mukozayla ilişkili lenfoid doku (MALT) Lenfoması; 2 olgu
  PARSİYEL ANORMAL PULMONER VENÖZ DÖNÜŞ
  PATELLAR KARTİLAJIN 3D/WATS/C3f MR TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  PEDİATRİK BT PROTOKOLLERİNDE RADYASYON DOZUNU AZALTMAYA TEKNİK KATKILAR
  PEDİATRİK HASTALARDA CİLTALTI İNFÜZYON PORTLARININ YERLEŞTİRİLMESİ
  Pediatrik Hastalarda Tiroid Boyutunun Yeni Ve Kolay Bir Teknikle Hesaplanması
  PEDİATRİK İLEOİLEAL İNVAJİNASYON
  PEDİATRİK OLGUDA HEPATİK ARTER PSÖDOANEVRİZMASININ ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ
  PEDİATRİK OLGULARDA TAKAYASU ARTERİTİNİN ANJİOGRAFİK BULGULARI VE ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ
  PEDİATRİK PNÖMONİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN YERİ
  PEDİATRİK ÜRİNER SİSTEM DİLATASYONLARININ FONKSİYONEL VE MORFOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİNAMİK MR ÜROGRAFİ
  Pediatrik yaş grubu infratentoriyal intraparankimal tümörlerinde MR görüntüleme bulguları
  PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA BOYUN LENF NODLARININ NORMAL BOYUTLARI
  Pediatrik yaş grubunda görülen karaciğer kitlelerinde tanı ve takipte MRG
  PEDİYATRİK HASTALARDA İNVAZİV ASPERGİLLOZİSİN KLİNİK, BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ve PA AKCİĞER GRAFİSİ BULGULARI
  PEDİYATRİK YAŞ GRUBUNDA TESTİKÜLER MİKROLİTİAZİS
  PELVİK KİST HİDATİK OLGUSUNDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ ve MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
  PELVİK MYOLİPOM: OLGU SUNUMU
  PELVİKALİSİYEL SİSTEM İLE BİRLİKTE ÜRETERİ DE DOLDURAN KALSİYUM SÜTÜNÜN ATİPİK RADYOLOJİ BULGULARI
  PENDRED SENDROMU
  PERİFERİK YERLEŞİMLİ KAVİTER AKCİĞER LEZYONLARININ TANISINDA KAVİTER LAVAJIN YERİ
  PERİKARDI VE SOL VENTRİKÜL DUVARINI TUTAN KİSTHİDATİK OLGUSU
  PERİKARDİAL METASTAZLARIN ÇOK DEDEKTÖRLÜ BT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  PERİNEAL LENFANJİOMUN AYIRICI TANISI VE TEDAVİSİ
  PERİTON DİYALİZİNE BAĞLI GEÇİCİ KARAKTERİSTİK SUBKAPSÜLER KARACİĞER YAĞLANMASI
  PERKUTAN TRANSTORASİK İĞNE BİYOPSİLERİ
  PERKÜTAN ABDOMİNAL BİYOPSİ ESNASINDA ZORUNLU KOLON PENETRASYONU: İKİ OLGU BİLDİRİSİ
  PERONEAL SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ: MRG BULGULARI
  PES ANSERİNUS SENDROMUNA NEDEN OLAN OSTEOKONDROMA: İKİ OLGU
  PEUTZ JEGHERS'Lİ OLGUDA İNTESTİNAL POLİPLER VE BEŞ AYRI SEGMENTTE İNVAJİNASYON
  PLACENTA PERKRETA : RADYOLOJİK BULGULAR
  PLEKSİFORM NÖROFİBROMADA MRG BULGULARI
  PLESANTA DEKOLMANINA SEKONDER FETAL DİFFÜZ HİPOKSİK İSKEMİK HASARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE TRANSFONTANEL ULTRASONOGRAFİ VE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME
  PLUMMER VİNSON SENDROMU: OLGU SUNUMU
  PNOMOSİNUS DİLATANS ve MULTİPLEX: 3 nadir olgu
  POLAND SENDROMU
  POLİARTERİTİS NODOSANIN EŞLİK ETTİĞİ AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ OLGUSUNDA TRANSARTERYEL HEPATİK ARTER EMBOLİZASYONU
  POLİSPLENİ SENDROMU: OLGU SUNUMU
  POLİSPLENİ: OLGU SUNUMU
  POLİSPLENİZM İLE KARAKTERİZE ERİŞKİN SİTUS AMBİGUOUS OLGUSU
  PONS TÜBERKÜLOMLU HASTADA KORTIKOSTEROID KULLANIMI SONRASI GELIŞEN BİLATERAL DİZ OSTEONEKROZU
  POPLİTEAL ARTER TUZAK SENDROMUNDA ÇOK KESİTLİ BT ANJİYOGRAFİ BULGULARI
  PORTAL VEN ANEVRİZMALARI: GÖRÜNTÜLEME VE EŞLİK EDEN KLİNİK BULGULAR
  PORTAL VEN ANEVRİZMASI: DÖRT OLGUYA AİT ULTRASONOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME BULGULARININ MULTİFAZİK BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ TETKİKİ İLE KORELASYONU
  PORTAL VENÖZ SİSTEMİN KONJENİTAL VE EDİNİLMİŞ ANOMALİ VE VARYASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  POSTOPERATİF KARACİĞER KİST HİDATİĞİ OLGULARINDA HEPATİK VENÖZ DRENAJ OBSTRÜKSİYONUNUN MANYETİK REZONANS ANJİOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  POSTPARTUM HEMORAJİ İLE BAŞVURAN SHEEHAN’S SENDROMU
  Posttravmatik Abdominal Aort Psödoanevrizmasında Multidedektör Spiral BT Görüntüleme : iki olgu nedeni ile
  PRENATAL SAPTANAN SEREBRAL MALFORMASYON VE NÖRAL TÜP DEFETLERİ
  Primer beyin tümörünü taklid eden solid serebral alveolar ekinokokkozis: olgu bildirisi
  PRİMER BİLİYER SİROZDA KARACİĞER MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE MANYETİK REZONANS KOLANJİOPANKREATOGRAFİ BULGULARI
  Primer deltoid kas kist hidatikli iki olgu
  Primer Kronik Sklerozan Osteomyelit
  PRİMER MALİGNİTESİ OLAN VE OLMAYAN HASTALARDA TORAKS BT’NİN YERİ
  PRİMER RETROPERİTONEAL EWİNG SARKOMANIN RADYOLOJİK BULGULARI
  PRİMER SEREBELLAR AGENEZİLİ BİR OLGUNUN KRANİYAL MRG BULGULARI
  PRİMER TİROİD LENFOMALI İKİ OLGUNUN RADYOLOJİK BULGULARI
  PRİMER VE METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİNDE KİTLE ETKİSİNİN AYIRICI TANIDAKİ YARARININ ARAŞTIRILMASI
  PRİMERİ AKCİĞER KANSERİ OLAN HASTADA MEME VE TESTİSE EŞ ZAMANLI METASTAZ: OLGU SUNUMU
  PRİMİTİF NÖROEKTODERMAL TÜMÖR TANLI İKİ OLGUNUN RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
  PROPTOSİSE NEDEN OLAN FİBROZ DİSPLAZİ TANISINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN ÖNEMİ
  Prostat kanser metastazını taklit eden tendon patolojileri
  PROSTAT KANSERİNDE MESANE VE REKTUM İNVAZYONUNUN DİFÜZYON AĞIRLIKLI MRG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  PROSTATİK ÜRETRAYA AÇILAN DUPLİKE ÜRETERİN ANTEGRAD MULTİDETEKTÖR BT PİYELOGRAFİ İLE GÖSTERİLMESİ
  PRUNE-BELLY SENDROMU: ÇOK KESİTLİ BT BULGULARI
  PSÖDOMEMBRANÖZ KOLİT: BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI
  PUBERTE VE GEBELİK DIŞI UNİLATERAL İDİOPATİK JİGANTOMASTİ ( MAKROMASTİ )
  Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositozun Radyolojik Bulguları
  PÜR UTERİN LİPOM
  RADYOFREKANS ABLASYON:TEKNİK VE KLINİK UYGULAMALAR
  RADYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ: RAĞBET AZALIYOR MU?
  RADYOTERAPİ ALMIŞ VE ALMAMIŞ OLAN OPERE GLİAL TÜMÖRLÜ HASTALARIN MR SPEKTROSKOPİ VE PERFÜZYON MR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  RASTLANTISAL KALVARYAL LİPOMLAR: MRG ve BT GÖRÜNÜMLERİ
  RASTLANTISAL OLARAK SAPTANAN İNFERİOR VENA KAVA ANOMALİLERİ: ÇOK KESİTLİ BT VE BT ANJİOGRAFİ BULGULARI
  REDÜKSİYON MAMMOPLASTİ SONRASI MALİGNİTEYİ TAKLİT EDEN YAĞ NEKROZU
  REKTUS KILIFI HEMATOMUNUN RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
  REKÜRREN FARİNGEAL KONDROİD KORİSTOM OLGUSUNDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI
  RENAL ARTER STENOZLARINDA MDBT ANJİOGRAFİ BULGULARI İLE ANJİOGRAFİ BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  RENAL HÜCRELİ KARSİNOMA’LI OLGUNUN HİPERVASKÜLER PANKREAS METASTAZLARININ DİNAMİK BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE GÖSTERİLMESİ
  RENAL HÜCRELİ KARSİNOMDA RADYOFREKANS ABLASYON TEDAVİSİ: 3 OLGU SUNUMU
  RENAL ONKOSİTOM
  RENAL PELVİS VE ÜRETERAL İNTRAMURAL HEMORAJİSİ OLAN HEMOFİLİ HASTASININ ULTRASONOGRAFİ VE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI: OLGU SUNUMU
  RENAL REPLASMAN LİPOMATOZİS: US VE BT BULGULARI
  RENAL REPLASMAN LİPOMATOZİSİ:BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI
  RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI GÖRÜLEBİLECEK MALİGNENSİLERİN ABDOMEN BT BULGULARI
  RENAL VE PERİRENAL İNFİLTRATİF PATOLOJİLER
  RENOVASKÜLER HİPERTANSİYONUN NADİR BİR SEBEBİ: AKSESUAR RENAL ARTERE DİYAFRAGMATİK KRUS BASISI
  RESTRİKTİF KARDİYOMYOPATİDE KARDİAK MR BULGULARI
  RETROAORTİK SOL RENAL VEN İLE HEMATÜRİ, PROTEİNÜRİ VE VARİKOSEL BİRLİKTELİĞİ
  RETROPERİTONEAL GANGLİONÖROMA RADYOLOJİK BULGULARI
  Retroperitoneal Paraganglioma: Olgu Sunumu
  RETROPERİTONEAL YERLEŞİMLİ DEV ŞVANNOM OLGUSU
  REX SHUNTI (mezenteriko- sol portal ven) STENOZUNUN ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ
  RHOMBENSEFALOSİNAPSİS: MRG BULGULARI
  RİNO-ORBİTAL-SEREBRAL MUKORMİKOZİS
  Rinolityazis: iki olguda radyolojik bulgular
  RUTİN ABDOMEN BT İNCELEMELERİNDE PORTAL VEN VARYASYON TİPLERİ, SIKLIĞI VE KLİNİK ÖNEMİ
  RUTİN MAMMOGRAFİK İNCELEMEDE İZLENEN VASKÜLER KALSİFİKASYONLARIN KARDİOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ VE DİABETUS MELLİTUS İLE İLİŞKİSİ
  RÜPTÜRE TİP B AORT DİSEKSİYONUN NADİR BİR BULGUSU: SAĞ HEMOTORAKS
  SAFRA KESESİ KARSİNOMU TANISINDA SPİRAL BT’NİN YERİ
  SAFRA YOLLARI PATOLOJİLERİNİN MRCP VE ERCP İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  SAFRA YOLLARINA AÇILIM GÖSTEREN KİST HİDATİK: BT VE MRKP BULGULARI
  SAĞ AKCİĞERİ TAMA YAKIN DOLDURAN DEV KİST HİDATİK OLGUSU
  SAĞ AKSİLLADA SİNİR KILIFI TÜMÖRÜNÜ TAKLİT EDEN KİTLE: LEİOMİYOSARKOM
  SAĞ BATIN DUVARINDA İNTRAMÜSKÜLER YERLEŞİMLİ NADİR HİDATİK KİST OLGUSU
  SAĞ DİRSEK HAREKET KISITLILIĞI OLAN BİR OLGUDA, MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE YAPILMIŞ DİNAMİK GÖRÜNTÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: OLGU SUNUMU
  SAĞ KORONER ARTERDE MYOKARD KÖPRÜSÜ
  SAĞ SUPERİOR VENA KAVA TOTAL ATREZİSİNİN EŞLİK ETTİĞİ PERSİSTANT SOL SUPERİOR VENA KAVA: ÇOK KESİTLİ BT GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
  SAĞ UYLUK POSTERİORUNDA İNTERMUSKÜLER YERLEŞİMLİ YUMUŞAK DOKU KİST HİDATİĞİ
  SAKRAL NÖRAL FORAMENE MİGRASYON YAPMIŞ OPERATİF VİDA:ÇKBT BULGULARI
  SAKROİLİAK EKLEM HASTALIKLARININ TANISINDA 3D - ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN DEĞERİ
  SAKRUMDA GENiŞ B HÜCRELi LENFOMA:BT BULGULARI
  SANTRAL VE PERİFERAL VOKAL KORD PARALİZİSİNDE BT BULGULARI
  SECKEL SENDROMLU İKİ OLGUDA KRANİYAL MRG BULGULARI
  SEFALOTORAKOFAGUS: OLGU SUNUMU
  SEKONDER OKSALOZİSLİ BİR OLGUDA VERTEBRAL BT VE MR BULGULARI
  SEMİNAL VEZİKÜL, İNFRAVEZİKAL VE RETROPERİTONEAL YERLEŞİMLİ, ÇOK ODAKLI KİST HİDATİK
  SEREBRAL ANEVRİZMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ BİR YÖNTEM: SANAL İNTRAVASKÜLER MR ENDOSKOPİ
  SEREBRAL ASPERGİLLOMA OLGUSU: KONVANSYONEL, DİFFÜZYON VE SPEKTRAL MR BULGULARI
  SERVİKAL AKTİNOMİKOZİSTE BT BULGULARI
  SERVİKAL LENF NODLARINDA DOPLER USG BULGULARI
  SİGMOİD KOLON VOLVULUSU: RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
  SİNONAZAL HEMANJİOMA: İKİ OLGU SUNUMU
  SİNONAZAL MALİGN FİBRÖZ HİSTİOSİTOM
  SİNÜS VALSALVA ANEVRİZMASI
  SİRKUM AORTİK SOL RENAL VEN ANOMALİSİNİN BT ANJİOGRAFİ BULGULARI
  SİROZ ZEMİNİNDE GÖRÜLEN KARACİĞER LEZYONLARI
  Sistektomi Sonrası Geç Dönemde Gelişen Dev Pelvik Ürinoma Olgusu
  SİSTEMİK METASTAZI OLAN TİMİK KARSİNOMLU OLGUNUN RADYOLOJİK BULGULARI
  SİYATİK SİNİR KAYNAKLI NÖROFİBROMLARIN MRG BULGULARII
  SLE HASTALARINDA RENAL PARANKİMAL İNDEKS DEĞERLERİNİN DOPPLER USG İLE İNCELENMESİ
  SOL ANA İLİYAK ARTERİ TUTAN DEV ANEVRİZMALI OLGUDA ENDOVASKÜLER STENT GREFT UYGULAMASI
  SOL ARTERIA CAROTIS INTERNA (ICA), ARTERIA CEREBRI ANTERIOR (ACA) A1 SEGMENT (ACA-A1) AGENEZİSİ VE İPSİLATERAL CAROTİS COMMUNIS (CCA) HİPOPLAZİSİ
  SOL EKSTERNAL İLİAK VEN YOKLUĞU VE KARIN AĞRISINA SEBEB OLAN TROMBOZE ABERAN KONNEKTÖR VEN
  SOL HEMİTORAKS BAZALİNİ TAMAMİYLE DOLDURAN DEV KİTLE; PLEVRANIN SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU
  Sol İzomerizm ve Polispleni
  SOL KOMMON İLİAK VENE AÇILAN RETROAORTİK SOL RENAL VEN: ÇOK KESİTLİ BT BULGULARI
  SOL RENAL KOLİĞİ TAKLİT EDEN İNTESTİNAL MALROTASYONUN EŞLİK ETTİĞİ RÜPTÜRE APANDİSİT OLGUSU; BT BULGULARI
  Sol temporal ve sağ masseter kas hipertrofisi birlikteliği
  Sol ventrikül fonksiyon analizinde 2D ekokardiyografi ile kardiyak FLASH 2D sine-MRG incelemesinin karşılaştırılması
  SOLİD MEME KİTLELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ULTRASONOGRAFİ , MAMMOGRAFİ VE MR MAMMOGRAFİNİN YERİ
  SOLİTER PLASMOSİTOM
  SON DÖNEM BÖBREK HASTALIĞI ZEMİNİNDE GELİŞEN RENAL HÜCRELİ KARSİNOMA: BT BULGULARI
  SONOHİSTEROGRAFİDE SAPTANAN EKOJEN LEZYONLAR: ADENOMYOSİS Mİ?HAVA İNTRAVAZASYONUNA BAĞLI PSEUDOLEZYON MU?
  SPERMATİK KORD LEİYOMYOSARKOMU
  Spermatik Kord Liposarkomu
  SPİNAL PARAGANGLİOMA OLGUSU. RADYOLOJİK BULGULARI
  SPİNAL TBC'de MULTİSLİCE BT BULGULARI
  SPİNAL YAKINMASI BULUNAN BRUSELLOZLU OLGULARDA DİREKT RADYOGRAFİ VE MR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Splenektomi Sonrası Gelişen Posterior Reversıbl Lökoensefalopati Sendromu
  SPONTAN PNÖMOTORAKS İLE GELEN AKUT İNTERSTİSYEL PNÖMONİ OLGUSU
  SPONTAN RÜPTÜR OLAN GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR VE EŞLİK EDEN PELVİK APSE
  SPONTAN SPİNAL EPİDURAL HEMATOM
  STERNOKLAVİKÜLER SENDROMDA BT VE MR BULGULARI
  STRAİGHT SİNÜS AGENEZİSİ VE PERSİSTANT FALCİNE SİNÜS İZLENEN OLGUDA MR VE MR-VENOGRAFİ BULGULARI
  STRESS FRAKTÜRÜ: İKİ OLGU NEDENİYLE
  Subakut miyokard infaktüsü sonrası gelişen sol ventrikül psödoanevrizması
  SUBARAKNOİD HEMORAJİ SONUCU NÖROJENİK PULMONER ÖDEM İLE KOMPLİKE İNTRAKRANİAL ANEVRİZMANIN ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ
  SUBKLAVYEN ARTERDE KOMBİNE PSÖDOANEVRİZMA VE ARTERİOVENÖZ FİSTÜL: ENDOVASKÜLER TEDAVİ
  SUBLİNGUAL BEZ ADENOKARSİNOMUNUN ORBİTAL METASTAZI
  SUBMANDİBULER BEZDEN KAYNAKLANAN NADİR BİR DERMOİD KİST OLGUSU
  Supradiyafragmatik Gastrik Volvulus
  SUPRAKLAVİKULAR FOSSA'DA PSEUDOTÜMÖR'E YOL AÇAN ANGULE SERVİKAL KOT OLGUSUNUN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE KORONAL REKONSTRÜKSİYON İLE GÖRÜNTÜLENMESİ
  SÜRRENAL LEZYONLARIN MULTİSLİCE-DİNAMİK SÜRRENAL BT İLE KARAKTERİZASYONU:
  ŞEMSİYE TELİ İLE OLUŞAN ÖZOFAGUS VE AKCİĞER YARALANMASI
  ŞİDDETLİ KANAMA İLE BAŞVURAN MİDE VE MESANE KARSİNOMLU OLGULARIN EMBOLİZASYONUNDA KÜÇÜK PARTİKÜLER (MİKROSFER) AJAN KULLANIMI: 3 OLGU SUNUMU
  ŞİZENSEFALİNİN EŞLİK ETTİĞİ OSTEOGENEZİS İMPERFEKTA: PRENATAL SONOGRAFİK TANI
  TAİLGUT KİSTİ; OLGU SUNUMU
  Takayasu arteritinde erken ve geç dönem radyolojik görüntüleme bulguları
  TEKRARLYAN ANAPLASTİK MİKST OLİGOASTROSİTOMANIN EŞLİK ETTİĞİ OLLİER HASTALIĞI
  TERMİNOLOJİDE KARIŞIKLIKLARA NEDEN OLAN BİR HASTALIKLAR GRUBU: LANGERHANS CELL HİSTİYOSİTOZİS- RADYOLOJİ VE SİNTİGRAFİ BULGULARI
  Testis Torsiyonu
  TIP VE MİZAH
  TİETZE’S SENDROMUNDA MRG BULGULARI: BİR OLGU NEDENİYLE
  Timpanoskleroz ile Kolesteatom Birlikteliğinin Değerlendirilmesi
  TİP 1 KONJENİTAL KİSTİK ADENOMATOİD MALFORMASYON
  TİP 2 TİBİALİS POSTERİOR TENDON YIRTIĞINDA RADYOLOJİK BULGULAR
  TİP-3 SAKRAL AGENEZİ:KONVANSİYONEL RADYOGRAFİ BULGULARI
  TİROİD İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ:ASPİRASYON VE ASPİRASYONA EK OLARAK HÜCRE BLOĞU UYGULAMASININ İRDELENMESi.
  TİROİD NODULLERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİOPSİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  TİROİD NODÜLLERİNİN İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNDE 21G VE 22G ENJEKTÖR İĞNELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  TORAKOABDOMİNAL DUBLİKASYON KİSTİNİ DEĞERLENDİRMEDE ÇOK KESİTLİ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN YERİ
  TORAKS MDCT ESNASINDA KADINLARDA MEME RADYASYON DOZU ÖLÇÜMÜ VE MEME DOZUNU AZALTMADA BİZMUT KORUYUCUNUN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
  Toraks Radyolojisinde İşaretler: BT
  Toraks Radyolojisinde İşaretler: Direkt Röntgenogram
  TORASİK BÜYÜK DAMARLARIN GELİŞİMSEL ANORMALLİKLERİ
  TORASİK OUTLET SENDROMU OLGU SUNUMU
  Trakeabronşial Ağaç Anomalileri: Radyolojik Bulgular
  TRAKEAL STENOZ TANISINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İNCELEMESİNİN YERİ
  TRANSJUGULER GİRİŞİM İLE 3 PARÇALI SNARE KATETER KULLANILARAK YABANCI CİSİM ÇIKARILMASI
  TRANSÜRETRAL REZEKSİYONDAN SONRA MESANE TÜMÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÇOK KESİTLİ BT SANAL SİSTOSKOPİNİN TANISAL ETKİNLİĞİ
  TRAVMATİK BRONŞ RÜPTÜRÜ OLGUSUNDA PRE VE POST OPERATİF DEĞERLENDİRMEDE SANAL BRONKOSKOPİ
  TRAVMATİK DİAFRAGMA RÜPTÜRÜNDE MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARI
  TRAVMATİK DİYAFRAMATİK İNTRAPERİKARDİAL RÜPTÜR
  Travmatik Karotis Arter İntrakavernöz Segment Anevrizması
  Travmaya bağlı kırık ile karışabilen C1 anterior ark klefti
  TRİGONOSEFALİ OLGUSUNUN MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE 3-BOYUTLU GÖRÜNTÜLENMESİ
  Troid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde B-mod ve Compound USG Tekniklerinin Karşılaştırılması
  TRUS EŞLİĞİNDE PROSTAT BİYOPSİSİNDE HASTA RAHATSIZLIĞINA İLİŞKİN RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  TUBEROSKLEROZLU BİR OLGUDA HEMORAJİK DEV ANGİOMYOLİPOMA
  TUBEROZ SKLEROZDA RENAL VE KRANİAL MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI: OLGU SUNUMU
  TUNİKA ALBUGİNEA KİSTİNE EŞLİK EDEN SKROTAL KALKÜL
  TÜBERKÜLOZ SPONDİLODİSKİTİSİ İLE BİRLİKTE OLAN İNTRAKRANİYAL VE İNTRAMEDÜLLER TÜBERKÜLOMLAR
  Tüm beyni besleyen tek vertebral arterin orifis darlığına endovasküler tedavi
  TÜM VÜCUT MR GÖRÜNTÜLEME: TEKNİK VE BULGULAR
  Tümör dışı skrotum patolojilerine US inceleme ile genel bir bakış
  TÜRK TOPLUMUNDA SAĞLIKLI BİREYLERDE BÖBREK BOYUTLARININ SONOGRAFİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
  TÜRKİYE’NİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDEN YENİDOĞANLARDA TİROİD VOLÜMLERİNİN USG İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Ultrasonografi ile tanımlanan sternum kırığı
  ULTRASONOGRAFİ İLE ÇOCUKLARDA APENDİKS BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  ULTRASONOGRAFİ İLE ÇOCUKLARDA MEZENTERİK LENF NODLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  ULTRASONOGRAFİ KILAVUZLUĞUNDA PANKREAS İNCE İĞNE BİYOPSİLERİ
  ULTRASONOGRAFİ TETKİKİ İÇİN GELEN HASTALARDA ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYİ
  US Eşliğinde Perkütan KC Biyopsileri: Tru-Core İğnesi ile Tek Kullanıcı Deneyimi
  UTERİN ADENOMYOSİS SAPTANMA ORANINI ARTTIRAN SPESİFİK TRANSVAJİNAL US BULGULARI
  UTERİN MALFORMASYONU OLAN OLGUDA TANISAL BELİRSİZLİĞE YOL AÇAN PİYOMETRA
  UYLUK BÖLGESİNDE FİSTÜLLE KARAKTERİZE KSANTOGRANÜLOMATÖZ PYELONEFRİT OLGUSU
  ÜÇ FARKLI LOKALİZASYONDA ve YAŞTA KRONİK OSTEOMYELİT OLGUSUNUN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI
  ÜÇÜNCÜ METATARSAL KEMİKTE SEKONDER HİPERPARATROİDİYE BAĞLI GELİŞMİŞ BROWN TÜMÖR OLGUSU
  Ülsere Karotid arter aterosklerotik plaklarında stent uygulanmasını takiben spontan düzelmenin morfolojik olarak değerlendirilmesi
  ÜRETER TAŞINA BAĞLI SPONTAN ÜRİNOM OLGULARI:BT BULGULARI
  ÜRETERDE MİGRATUAR YABANCI CİSİM: NADİR BİR OBSTRÜKSİYON NEDENİ
  Üriner sistemin taş hastalığında ÇDBT
  ÜRİNER TAŞ TARANMASI AMACIYLA YAPILAN ABDOMİNAL BT İNCELEMELERİNDE CİNSLER ARASINDA POZİTİFLİK ORANININ KARŞILAŞTIRILMASI
  VAGEN YUVARLAK HÜCRELİ SARKOMUNUN MEME METASTAZI: MAMOGRAFİ, US VE MRG BULGULARI
  VALSALVA SIRASINDA GÖRÜLEBİLEN ANTERİOR BOYUN KİTLESİ; TİMUS HİPERPLAZİSİ
  VAN DER KNAAP HASTALIĞI: MR, DİFÜZYON MR VE PROTON MR SPEKTROSKOPİ BULGULARI
  VASKÜLER LEZYONLARIN STENT-GREFTLER İLE ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ
  VASKÜLER LOOP SENDROMUNA SEKONDER GELİŞEN TEKRARLAYAN FASİYAL PARALİZİ
  Vaskülitlerde Spesifik Anjiyografik Bulgular
  VENA KAVA İNFERİOR YOKLUĞU İLE BİRLİKTE SOL İZOMERİZMLİ SİTUS AMBİGİUS OLGUSUNUN SPİRAL BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ BULGULARININ GELİŞİMSEL SÜREÇ İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ
  VENA KAVA İNFERİORUN SEGMENTAL AGENEZİSİ, AZİGOS VE HEMİAZİGOS VENLERİ İLE DEVAMLILIĞI : OLGU BİLDİRİSİ
  VENA KAVA SUPERİORDA ANEVRİZMAYA SEBEP OLAN MEDİASTİNAL HEMANJİOM OLGUSU: RADYOLOJİK BULGULAR
  VENÖZ HİPERTANSİYON İLE KOMPLİKE OLAN HEMODİYALİZ FİSTÜLÜNÜN AMPLATZER VASKÜLER TIKAÇ İLE EMBOLİZASYONU
  VENTRAL İNSİZYONEL MESANE HERNİASYONU: OLGU BİLDİRİSİ
  VENTRİKÜLER NON-COMPACTİON: KARDİAK MRG BULGULARI
  VENTRİKÜLOPERİTONEAL ŞANTLI OLGUDA MASİF SUBDURAL HEMORAJİ
  Vertebral Kompresyon Fraktürünü Taklit Eden Persistan Notokordal Kanal: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
  Vertebrobaziller Yetmezlik Tanısında Radyolojik Görüntüleme Yöntemlerinin Etkinliği
  VERTİGO ÖN TANISIYLA GELEN HASTALARDA TEMPORAL BT İLE SAPTANAN SÜPERİOR SEMİSİRKÜLER KANAL DEHİSENS SENDROMU: 2 OLGU
  VİRAL ENSEFALİTLERDE DİFFÜZYON MR GÖRÜNTÜLEME
  Walker-Warburg Sendrom’lu infantta MRG bulguları
  WERNİCKE ENSEFALOPATİSİ: MRG BULGULARI
  WİLLİS POLİGONUNA AİT MORFOLOJİK VARYASYONLARIN ÜÇ BOYUTLU TİME-OF-FLİGHT MANYETİK REZONANS ANJİOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  YALNIZ KOLON SEGMENTİ İÇEREN ÖZOFAGEAL HİATUS HERNİ OLGUSUNDA MULTİ DEDEKTÖR BT BULGULARI
  YAVAŞ BÜYÜYEN GRADE I İNVAZİF MEME KARSİNOMU
  YAYGIN NEONATAL HEMANJİOMATOZİS
  YENİ KIRPIŞMA ARTEFAKTI NEDENLERİ: TANIYA KATKI SAĞLAYABİLİR Mİ?
  YENİDOĞAN UZAMIŞ SARILIĞININ NADİR BİR NEDENİ; ADRENAL HEMATOM
  YENİDOĞANDA KARACİĞERDE MULTİPL PİYOJENİK ABSE
  YENİDOĞANDA KİSTİK KİTLE OLARAK KARŞIMIZA ÇIKAN HİDROMETROKOLPOS VE EŞLİK EDEN ÜROGENİTAL SİNÜS ANOMALİSİ
  Yutma güçlüğü olan bir olguda sol piriform sinüste nodüler lezyon:NOHUT
  YUTULAN TAVUK KEMİĞİNE BAĞLI DUODENAL PERFORASYONUN MULTİDEDEKTÖR BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE GÖSTERİLMESİ
  YÜKSEK ATENÜASYON DEĞERİNE SAHİP ADRENAL ADENOM TANISINDA BT VE KIMYASAL ŞIFT MRG’NIN ROLÜ
  YÜKSEK BASINÇLI KOMPRESE HAVANIN NEDEN OLDUĞU YAYGIN ORBİTAL AMFİZEM VE PNÖMOSEFALİ : OLGU SUNUMU
  YÜKSEK YERLEŞİMLİ İNNOMİNAT ARTER: 2 OLGU SUNUMU